Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Rendben!

Dcont kabala pályázat szabályzat

PÁLYÁZAT

Dcont-kabalafigura megtervezése

részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

 

A 77 Elektronika Műszeripari Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 98., Cg.: 01-09-061328; továbbiakban: 77E), mint szervező és adatkezelő a jelen részvételi feltételekben és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott játékot (továbbiakban: Játék) szervezi.

 

SZABÁLYZAT

A 77 Elektronika Kft. pályázatot hirdet a cég Dcont márkája kabalafigurájának megtervezésére.

A pályázatra bárki benyújthat pályaművet kortól függetlenül.

I. Háttér

Az idén 35 éves 77 Elektronika Kft. családi vállalkozásként indult és működik a mai napig. A cég mára a magyar egészségipar egyik legnagyobb cégévé vált, saját fejlesztésű orvosdiagnosztikai termékeit a világ 100 országába exportálja.

 

Magyarországon a vércukor-önellenőrzést elsőként a 77 Elektronika Kft. tette széleskörűen lehetővé a cukorbetegek számára saját fejlesztésű Dcont® készülékeivel.

 

A 77 Elektronika megalakulása óta támogatja a cukorbeteg közösségeket, elkötelezett a diabétesszel élők mindennapjainak segítésében, a velük kapcsolatban álló szakemberek képzésében, edukációjában, a beteg-orvos kapcsolat támogatásában.

II. Részvételi feltételek

A Játékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják és betartják a Szabályzatot, és benyújtják pályázatukat a Szervező részére.

 

Amennyiben a Résztvevő korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Játékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

 

A Játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan vagy nem adták meg.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

III. Elvárások a kabalafigurával szemben

 

A pályázat alapvető célja egy olyan kabalafigura megalkotása, mely kifejezi a 77 Elektronika megalakulása óta tartó meghatározó szerepvállalását a diabétesszel élők támogatásában. Megszemélyesíti a cég és Dcont márkájának értékeit; az INNOVÁCIÓ, a MINŐSÉG, a CSALÁD iránti elkötelezettségét.

Olyan vidám, szeretnivaló figuratervet várunk, mely leginkább a cukorbeteg gyermekek barátja, társa lehet, aki segít nekik megismerni betegségük helyes kezelését, megmutatja napi teendőjüket, segíti a szülőket, hogy a gyermekek könnyebben, játékosabban sajátítsák el az egészséges életmódhoz szükséges rutinokat, hogy a sport és a diétás étkezés beépüljön, része legyen mindennapjaiknak.

 

A nyertes alkotás megjelenik 77 Elektronika Kft. edukációs és egyéb anyagain, a jövőben a cég kommunikációjában is meghatározó szerepet vállal a helyes „cukorbeteg életmód” betartásáért és a megelőzés fontosságának hangsúlyozásáért.

 

IV. Benyújtandó dokumentumok

 • Nevezési lap – elektronikus úton, pdf formátumban;
 • Pályamű digitális formában: kabala figura terve vagy fotója

 

A nevezési lap és a pályamű benyújtásával a Résztvevő kifejezetten, teljeskörűen és fenntartások nélkül elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 

Benyújtási határidő: 2021. június 4.

 

Egy pályázó max. 3 pályamunkát nyújthat be. Benyújtás módja: a benyújtandó dokumentumokat (nevezési lap, pályamű digitális formában,) a következő e-mail címre várjuk: dcontfigura@e77.hu

 

V. A pályaművek értékelése

A beérkező pályaművekből szakmai zsűri előválogat 10 kabalafigura-tervet, mely a kiírásban foglaltaknak megfelel. A 10 - zsűri által kiválasztott - terv felkerül a Tartsd a szintet Facebook oldalra, ezen oldalon június 25-ig lehet rájuk szavazni. A legtöbb szavazatot gyűjtött 3 alkotásból a 77 Elektronika ügyvezetője választja ki a nyertes figurát. A nyertes kabalatervet július 5-én a Tartsd a szintet Facebook oldalon és a 77 Elektronika honlapján hozzuk nyilvánosságra.

 

VI. A nyertes mű díjazása

A nyertes kabalafigura alkotója 350.000,- Ft összegű díjazásban részesül sportutalvány formájában.

A zsűri által kiválasztott 10 legtöbb szavazatot kapott figuraterv alkotója Dcont ajándékcsomagot kap.

 

VII. Szerzői jogok 

A Résztvevő a Játékban való részvétellel és a mű átadásával az általa létrehozott és a Szervező részére átadott műre vonatkozóan kizárólagos, területi- és időkorlát nélküli, az összes felhasználási jogosultságra kiterjedő, átengedhető felhasználási jogot enged a Szervezőnek. A felhasználási jog ellenértékét a nyeremény jelenti.  A Résztevő szavatol azért, hogy a mű nem sérti harmadik személyek jogait. A Résztvevő kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a mű felhasználásával, hasznosításával kapcsolatban minden igényéről.

 

VIII. Nyeremény átvétele

A Szervező a nyertes Résztvevőt e-mailen értesíti a nyereményről.

 

Amennyiben a nyertes Résztvevő a nyereményről való értesítés után legalább 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes Résztvevő elveszti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Résztvevő, aki a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

 

A Szervező vállalja a nyeremények eljuttatását a nyertesek részére legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül.

 

Amennyiben a nyertes Résztvevő cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.IX. Résztvevő kizárása a játékból

A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Résztvevőt, illetve Résztvevői regisztrációt a Játékból:

 • aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Játékban;
 • aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
 • aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Játékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
 • aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;
 • aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel;
 • aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Játékban valótlan, vagy a valós Résztvevőtől eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Résztvevőtől eltérő más személyt regisztráljanak Résztvevőként; valamint
 • akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak lát törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Résztvevő kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

 

A Résztvevő kizárása esetén az adott Résztvevő nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Résztvevő helyett saját belátása szerint egy másik Résztvevőt hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

 

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.

A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Játék időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a játék zárását követő 30 napon belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek nem áll módjában megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

 

X. A Szervező felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem tehető felelőssé a Játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező a Játék, valamint a Játék oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

XI. Egyéb rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére.

 

A Játékban nem regisztrálható az eredeti Résztvevő helyett vagy nevében más személy.

 

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Résztvevőt terheli és a költség mértéke függhet a Résztvevő internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

 

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. Egy Résztvevő csak egy nyereményre jogosult.

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Tartsd a szintet Facebook oldalán a Résztvevőket értesíti.

A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.

A Résztvevő köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervező kijelentik, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

XII. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervező az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett/Résztvevő), hogy a Játékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Résztvevő hozzájárulásán a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.

 

A Játékban való részvétellel/ regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Résztvevő kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Játék lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása.

 

A Játék során a Szervezők a jogszabály és a Résztvevő hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) alapján kezelik a Résztvevő által megadott alábbi személyes adatokat a Játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

 • név,
 • telefonszám,
 • postacím.

Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

A Résztvevő jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatai átadásra kerülhetnek:

 • a Szervezők mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy a Résztvevőre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek;
 • valamint a nyeremények átadásáért felelős mindenkori szerződött partnereihez annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek.

 

A Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szabályzat által kezelt személyes adatai a továbbításra kerüljenek a fent meghatározott célok megvalósulása miatt.

 

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Játék teljes lezárásáig tart.

 

Hozzájárulását a Résztvevő írásban a Szervező lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Résztvevő személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

 

A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Résztvevő jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szervező. A Résztvevő továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint az őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Ezen túlmenően az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

 • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
 • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
 • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;

ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

 

Szervező elérhetőségei:

77 Elektronika Kft.; 1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Telefon: 06 1 206 1480

dcontfigura@e77.hu

www.e77.hu

 

Oszd meg ismerőseiddel

 • Betegtájékoztató kiadványok

  Ismerje meg a cukorbetegséghez kapcsolódó legkülönbözőbb edukációs kiadványainkat!

  Részletek

 • Viszonteladóknak

  Viszonteladói valamint egészségügyi intézményi megrendeléseket előzetes regisztrációt követően juttathatja el hozzánk.

  Regisztráció

 • Ügyfélszolgálat és szerviz

  Lépjen velünk kapcsolatba az alábbi központi elérhetőségeinken.

  Részletek

footer pattern